Вітаю Вас Гість!
П`ятниця, 23.04.2021, 15:05
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Меню сайту

Фінансовий звіт

"Гаряча лінія"

Інклюзія

Годинник

Комишня:

Пошук

Зворотній зв'язок

Ми на карті району

Комишня
Комишня на карті Миргородського району

Друзі сайту

Календар

Святковий календар. Спілкуємося українською мовою

ЗНО 2018

Структура та органи управління закладу освіти

Структура та органи управління

Комишнянської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів

відповідно до Статуту школи

(IV. Управління навчальним закладом)

4.1. Управління   навчальним   закладом   здійснюється   його засновником та відділом освіти Миргородської райдержадміністрації.

Безпосереднє керівництво навчальним  закладом  здійснює  його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста  або  магістра,  стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади за поданням начальника відділу освіти Миргородської райдержадміністрації рішенням засновника.  Призначення  та  звільнення  заступників директора здійснюється  за  поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим  органом  громадського  самоврядування навчального закладу освіти  є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: працівників навчального  закладу - зборами трудового колективу; учнів навчального закладу другого-третього ступеня - класними зборами; батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами. Кожна категорія   обирає однакову кількість  делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік

Загальні збори правочинні,  якщо в їхній роботі бере  участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Загальні збори: обирають раду навчального закладу,  її  голову,  встановлюють термін їх повноважень; заслуховують звіт   директора   і   голови  ради  навчального закладу; розглядають питання    навчально-виховної,    методичної  і фінансово-господарської діяльності навчального закладу; затверджують основні напрями  вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу; приймають рішення про стимулювання праці керівників та  інших педагогічних працівників;

4.3. У  період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є: сприяння демократизації і  гуманізації  навчально-виховного процесу; об'єднання зусиль  педагогічного  і  учнівського  колективів, батьків,  громадськості  щодо  розвитку  навчального  закладу   та удосконалення навчально-виховного процесу;  формування позитивного   іміджу   та демократичного   стилю управління навчальним закладом; розширення колегіальних форм управління навчальним закладом; підвищення ролі громадськості у вирішенні питань,  пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4.3.2. (…)

4.3.3. До   ради обираються  пропорційно  представники  від педагогічного  колективу,  учнів  (вихованців)   II-III   ступенів навчання,   батьків  і  громадськості.  Представництво  в  раді  й загальна   її   чисельність   визначаються   загальними    зборами загальноосвітнього навчального закладу.

4.3.4. (…)

4.3.5. Очолює   раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

4.3.6. Рада навчального закладу: організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій); вносить пропозиції  щодо  зміни типу,  статусу,  профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин; спільно з  адміністрацією  розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням; разом з   адміністрацією   здійснює  контроль  за  виконанням Статуту навчального закладу; затверджує режим роботи навчального закладу; сприяє формуванню   мережі   класів  навчального  закладу, обґрунтовуючи її  доцільність  в  органах  виконавчої  влади  та місцевого самоврядування; приймає рішення    спільно    з    педагогічною   радою   про представлення  до  нагородження  випускників  навчального  закладу золотою  медаллю  "За  високі  досягнення  у навчанні" або срібною медаллю  "За  досягнення  у  навчанні"   та   нагородження   учнів похвальними   листами   "За   високі  досягнення  у  навчанні"  та "похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні  окремих предметів"; разом із  педагогічною  радою  визначає  доцільність   вибору навчальних   предметів   варіативної  частини  робочих  навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; заслуховує звіт  голови  ради,  інформацію  директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; бере участь  у  засіданнях  атестаційної  комісії   з   метою обговорення   питань   про  присвоєння  кваліфікаційних  категорій вчителям; виносить на   розгляд   педагогічної   ради  пропозиції  щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями; виступає ініціатором проведення добродійних акцій; вносить на  розгляд  педагогічної ради та відповідного органу управління освітою  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; ініціює розгляд  кадрових  питань  та  бере   участь   у   їх вирішенні; сприяє створенню та  діяльності  центрів  дозвілля,  а  також залучає громадськість,  батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками,  іншими видами позакласної та позашкільної роботи,  до  проведення  оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями; розподіляє і  контролює  кошти фонду загального обов'язкового навчання,  приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням; розглядає питання родинного виховання; бере участь за згодою батьків або осіб,  які їх замінюють,  в обстеженні  житлово-побутових  умов  учнів,  які   перебувають   в несприятливих соціально-економічних умовах; сприяє педагогічній освіті батьків; сприяє поповненню    бібліотечного    фонду   та   передплаті періодичних видань; розглядає питання  здобуття  обов'язкової загальної середньої освіти учнями; організовує громадський  контроль  за  харчуванням і медичним обслуговуванням учнів; розглядає звернення  учасників  навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу; вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; може створювати  постійні  або  тимчасові  комісії  з окремих напрямів роботи.

4.4. При навчальному закладі  за  рішенням  загальних  зборів може створюватися  і  діяти  піклувальна  рада.

4.5. Метою   діяльності   піклувальної  ради  є  забезпечення доступності  загальної  середньої  освіти   для   всіх   громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1.(…)

4.5.2. Піклувальна  рада  формується з представників  місцевих  органів  виконавчої  влади,  підприємств, установ,  організацій,  навчальних закладів,  окремих громадян,  у тому числі іноземних.

4.5.3.(…)

4.5.4. Очолює  піклувальну  раду  голова,  який    обирається шляхом     голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також  обираються  заступник та секретар.

4.5.5. Піклувальна рада має право: вносити на  розгляд  органів  виконавчої   влади,   директора навчального   закладу,   загальних зборів пропозиції  щодо  зміцнення  матеріально-технічної, навчально-виробничої,  наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної  та  лікувально-оздоровчої  бази  навчального закладу; залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу; вживати заходи    до    зміцнення   матеріально-технічної   і навчально-методичної бази навчального закладу; стимулювати творчої  праці  педагогічних  працівників,  учнів; брати участь  у  розгляді  звернень  громадян  з  питань,  що стосуються  роботи  навчального  закладу,  з  метою  сприяння   їх вирішенню у встановленому порядку; створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники  громадськості,  педагогічного колективу,  батьки або особи,  які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;

4.6. Директор навчального закладу:

здійснює керівництво  педагогічним   колективом, забезпечує раціональний  добір і розстановку кадрів за погодженням начальника відділу освіти Миргородської райдержадміністрації,  створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль  за  виконанням   навчальних   планів   і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

відповідає за  якість  і  ефективність  роботи  педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання  вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права   учнів   на  захист  їх  від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль  за проходженням працівниками у встановлені терміни   обов'язкових   медичних   оглядів   і   несе    за  це відповідальність;

розпоряджається в установленому  порядку  шкільним  майном  і коштами;

видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує  правила внутрішнього    розпорядку,    посадові    обов'язки   працівників навчального закладу;

створює умови    для    творчого    зростання    педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

несе відповідальність  за  свою  діяльність   перед учнями, батьками,   педагогічними   працівниками   та  загальними  зборами, засновником, відділом освіти Миргородської райдержадміністрації.

4.7. Обсяг  педагогічного  навантаження вчителів визначається на  підставі  законодавства  директором  навчального   закладу   і затверджується відділом освіти Миргородської райдержадміністрації. Обсяг педагогічного  навантаження може бути менше тарифної-ставки  (посадового  окладу)  лише  за  письмовою  згодою педагогічного працівника.(…)

4.8. У  навчальному  закладі  створюється   постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.  Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання: удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу; переведення учнів до наступних класів і  їх  випуску,  видачі документів   про   відповідний   рівень  освіти,  нагородження  за досягнення у навчанні; підвищення кваліфікації  педагогічних  працівників,  розвитку їхньої  творчої  ініціативи,  впровадження  у   навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; морального та матеріального заохочення учнів  та працівників навчального закладу.

4.10. (…)

4.11. У  навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.